III Piknik Rodzin Zastępczych w Węgrowie

28 maja 2017 r. odbył się III Piknik Rodzin Zastępczych w Węgrowie zorganizowany kolejny raz na terenie parafii św. Ojca Pio.
LGD „Bądźmy Razem” jako współorganizator promowało Stowarzyszenie. Przeprowadziło konkurs na temat wiedzy o LGD. Konkurs cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ale i dorosłych.
Pracownicy biura LGD udzielali doradztwa na temat nowego okresu programowania PROW 2014-2020 dotyczącego pomocy z pozyskania środków z unii europejskiej.
Fotorelacja na stronie Węgrowskiego Bądźmy Razem – WBR 24
https://www.facebook.com/wbr24/posts/306957223074512

Nr 15 WBR

Jest już kolejny numer gazety Węgrowskie Bądźmy Razem

Zapraszamy do zakładki gazeta

INFORMACJA

Wnioskodawco/Beneficjencie przypominamy o konieczności poinformowania opinii publicznej o celu operacji, który będzie przez Państwa realizowany.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Księga wizualizacji i logotypy.

Dodatkowo w zakładce Pytania i odpowiedzi znajduje się materiał pomocniczy dotyczące działania 19.2

Zachęcamy do lektury.

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 8 maja 2017r.

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci w poniższym pliku znajdują się wyjaśnienia, które pozwolą rozwiać wątpliwości przy wypełnianiu m.in. wniosku.

pytania i odpowiedzi 19.2 PROW

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Loga: Logo LGD BR  Pozostałe loga

Zaktualizowana Księga wizualizacji obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. – otwórz

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.