Konsultacje społeczne – LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że zakres proponowanych zmian został ujęty w dokumentach udostępnionych do pobrania.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian  oraz wnioski do aktualizacji LSR za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej i w biurze LGD mogą wnosić: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy obszaru działania do dnia 22.03.2019 r. do godziny 15:00, wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.
Do pobrania:
1. LSR 2014 – 2020 z zaznaczonymi kolorem czerwonym propozycjami aktualizacji – Tekst jednolity LSR BR 27.03.2019- proponowane zmiany
2. Opis i uzasadnienie aktualizacji –Aktualizacja LSR BR – 3
Formularz uwag do aktualizacji LSR, dostępny również w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz-uwag-do-aktualizacji-LSR