Publikacja pt. INCLUSION LEADER

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów.
Nasze LGD „Bądźmy Razem” zajęło 1️⃣ miejsce w konkursie działania włączające młodzież do 26 roku życia.
Publikacja w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim została opracowana w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Publikacja zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania.
Nasz projekt został zrealizowany we międzynarodowej współpracy pomiędzy Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i VVG Nemunas

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – wytyczne

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

  1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
  2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
  3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
  4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
  5. innowacyjność (w skali lokalnej),
  6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
  7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks?fbclid=IwAR1O5LDlqJMRyJl6dK5P2CxcfX0aqS5XFSoOht_H0c3fCtpnZVed8Uw3sJg

Aktualne wnioski dla przyszłych Beneficjentów

Wprowadzono zaktualizowane formularze wniosku o przyznanie pomocy 19.2

1. Do wniosków należy załączyć Decyzję o nadanym numerze z ARiMR z wniosku o wpisie do ewidencji producentów
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia na komputerze i wydruku
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow​_aktywny.pdf 3.52MB
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia ręcznego
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow.pdf 0.23MB

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.10.2021 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 19.10.2021 r. dotyczący ponownej oceny protestu  dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół rady z dnia 19.10.2021r.

Uchwała nr 301Karolina Gryniewicz

1.Lista op wybranych do Uchwały nr 302 Karolina Gryniewicz

Uchwała nr 302 Karolina Gryniewicz

2. Lista op wybranych do Uchwały nr 302 Karolina Gryniewicz

 

Przedłużamy termin – publikacja ZYDEL

PRZEDŁUŻAMY TERMIN do 31 października
Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu publikacji promującej umiejętności naszych mieszkańców W ramach projektu współpracy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” wspólnie z Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Jednocześnie prosimy o pomoc w dotarciu do wszystkich lokalnych wytwórców poprzez rozpowszechnienie tej informacji.
Zapraszamy osoby, firmy, organizacje, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych producentów żywności, którzy działają w powiecie węgrowskim i gminie Bielany (pow. sokołowski) do przesłania informacji nt. Państwa działalności w zakresie produktów lokalnych, potraw regionalnych lub rękodzieła artystycznego.
Więcej informacji oraz formularz i niezbędne oświadczenia do pobrania można znaleźć na stronie http://www.lgdbadzmyrazem.pl/promocja-wytworcow-lokalnych-w-publikacji-ksiazkowej-projekt-zydel/
Formularz wraz ze zdjęciami prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com Natomiast wydrukowane i podpisane oświadczenia należy dostarczyć do biura LGD.