30 lat LEADERA

Inicjatywa ⚡️ Leader ⚡️ została uruchomiona w 1991 roku. Jej celem było podniesienie potencjału rozwojowego terenów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i zdolności, promocję pozyskiwania technologii w zakresie lokalnego zintegrowanego rozwoju oraz rozpowszechnianie tych technologii na innych terenach wiejskich.
Wcześniejsze próby podejścia do rozwoju wsi, realizowane przed początkiem lat dziewięćdziesiątych, miały zazwyczaj charakter sektorowy i ustalane były na szczeblu krajowym lub regionalnym. Skupiały się głównie na rolnikach i miały na celu wywoływanie zmian strukturalnych w rolnictwie. W praktyce okazało się, że lokalni uczestnicy, beneficjenci pomocy, nie zawsze byli skutecznie zachęcani do zdobywania umiejętności potrzebnych do kształtowania przyszłości swoich własnych terenów.
Oddolne podejście promowane przez inicjatywę Leader od 1991 r., realizowane na rzecz konkretnego terytorium, angażujące społeczności lokalne i dodające wartości zasobom lokalnym, stopniowo zaczęło być postrzegane jako nowy sposób na tworzenie miejsc pracy i firm na obszarach wiejskich. Na szczeblu lokalnym zaczęło skupiać różne projekty i pomysły, partnerów i zasoby. Okazało się idealnym instrumentem wzmacniającym rozwój terenów wiejskich.