Ogłoszenie dla członków LGD „Bądźmy Razem”

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza wszystkich członków na bezpłatne szkolenie pt. „Zakończenie wdrażania i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju”  organizowane w Jachrance w dniach 20-21 czerwca 2015 r.
Termin składania kart zgłoszeń do dnia 15.06.2015 r.
Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
Harmonogram szkolenia w załączniku.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis zadań planowany do realizacji w ramach VIII etapu IIC 1.2 Szkolenie dla wszystkich członków LGD „Bądźmy Razem”.

Karta zgłoszenia

harmonogram szkolenia

 

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

ankieta

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

Szanowni mieszkańcy,
Gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Stoczek, Wierzbno oraz miasta Węgrów

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie poniższej ankiety, która umożliwia nam określenie celów i kierunków działania.
W poniższej ankiecie prosimy przedstawić, co Pan/Pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.
Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych, tj. spotkaniach o których będziemy informować.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. LEADER 2014-2020.
Informujemy, ie podane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” wyłącznie na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje nt. LEADER 2014 – 2020

LEADER 2014-2020

LINK DO ANKIETY
ANKIETA

Zapytanie ofertowe do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk. Katalog powinien przedstawiać zrealizowane projekty za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na terenie trzech gmin tj. Korytnica, Łochów i Stoczek.

Zapytanie ofertowe na katalog

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań nt. „Spotkania aktywizujące społeczność lokalną”

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Spotkań aktywizujących społeczność lokalną”. Spotkania będą przeprowadzone w siedmiu gminach należących do LGD „Bądźmy Razem”, w celu zapoznania z podejściem LEADER, możliwości uzyskania wsparcia i zachęcenia do czynnego udziału w pracach nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju i członkostwie LGD „Bądźmy Razem”.

Zapytanie ofertowe na spotkania

Zaproszenie na Zebranie Walne członków LGD „Bądźmy Razem”

STOWARZYSZENIA – LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„BĄDŹMY RAZEM”

Z A P R A S Z A

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
(II termin o godzinie 10.15 w przypadku braku quorum) w Sali Konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

W załączniku:

Harmonogram zebrania.

Materiały na WZC

(projekty uchwał, Statut)

materiały na zebranie walne 25.04.2015 r.