Wzór wniosku o zaliczkę dla Beneficjenta

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczkę:

 Wniosek o zaliczke.pdf

 Wniosek o zaliczke_.xls

2) Instrukcja do wniosku:

 Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczke.pdf

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

 Wzór gwarancji zaliczkowej.pdf

 Wzór gwarancji zaliczkowej.xls

Zapraszamy na szkolenia przyszłych wnioskodawców – CEL 2

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie realizować szkolenia, które są kierowane dla przyszłych Wnioskodawców dotyczące  wykorzystania lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej oraz pozostałe podmioty.
Cel szkolenia będzie dotyczył wypełnienia wniosku oraz biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Miejsce i terminy szkoleń dla wszystkich: Czytaj dalej

Ściągawka dla „opornych” wnioskodawców

Szanowni Państwo – potencjalni wnioskodawcy, Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania (LGD) „Bądźmy Razem” przypomina o zasadach dotyczących składania wniosku na wsparcie dot.  przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: Czytaj dalej