Informacja o planowanych przedsięwzięciach dotyczących przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zwraca się z prośbą o informację o planowanych przedsięwzięciach dotyczących przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w powiecie węgrowskim ze środków LEADER.

Informacje można składać drogą mailową, pocztową lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Termin składania informacji do 30 października 2015 roku.

ZADANIE LSR 2014-2020

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem”
ul. Piłsudskiego 23   
07-100 Węgrów  
email: lgdbadzmyrazem@gmail.com
tel. 22 300 14 55
tel. kom. 505 1000 35

Plan włączenia społecznego w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020

Plan włączenia społecznego
w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020

Założeniem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” jest stworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w jak największym stopniu przy współudziale w szczególności mieszkanców oraz organizacji pozarządowych tego obszaru. Z uwagi na chęć dotarcia do wszystkich potencjalnie zainteresowanych zapisami strategii osób, podejmujemy szereg kroków, w tym badania ankietowe, organizację spotkań
i konsultacji w gminach oraz warsztatów strategicznych. Dodatkowo zaplanowano również realizację wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego członkowskich gmin.

Jeżeli są Państwo zainteresowani włączeniem się we współtworzenie tego dokumentu, zachęcamy do współpracy!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie rozpowszechniać informację na spotkaniach poświęconych konsultacjom społecznym dotyczącym w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na: stronach internetowych, facebook, ogłoszeniach w prasie lokalnej, ogłoszeniach czytanych w Kościołach po Mszach Św., rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych gminach i sołectwach, rozdanie broszur informacyjnych wraz  z harmonogramem spotkań.
Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany do tego zespół osób, którego trzon stanowić będą pracownicy biura i przedstawiciele zarządu.
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” planuje w sposób nieprzerwany kontynuować pracę biura przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie, co stanowić będzie pierwsze z narzędzi informacyjnych dla mieszkańców obszaru. Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze pozostaną zatrudnieni pracownicy, którzy zyskali doświadczenie w okresie programowania 2007-2013, w łącznym wymiarze co najmniej 2 etatów. Zatrudnienie w tym wymiarze zostanie utrzymane do końca realizacji przedmiotowej operacji. Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez co najmniej 3 dni w tygodniu. Do zadań pracowników biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020, w tym: prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych i koordynowanie badań prowadzonych na podstawie tych danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach diagnozy obszaru i przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, która będzie finansowana w szczególności ze środków EFRROW  2014-2020.

plan włączenia społeczności lokalnej