Historia LGD „Bądźmy Razem”

Na początku czerwca 2008 roku przedstawiciele trzech gmin: Korytnicy, Stoczka i Łochowa podczas spotkania roboczego postanowili, że zostanie powołane do życia Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
18 czerwca 2008 roku w Łochowie odbyło się zebranie założycielskie,w którym wzięło udział 56 osób. Uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia i jego władz. W skład zarządu weszło 6 osób, komisja rewizyjna liczyła 3 osoby, a rada LGD 18 osób. Jako ciekawostkę można podać fakt, że nazwę stowarzyszenia wybierano spośród trzech propozycji: „I mogę więcej”, „Bądźmy dobrymi sąsiadami” i „Bądźmy Razem”. Obecnie siedzibą stowarzyszenia jest Węgrów. Obszar Lokalnej Grupy Działania tworzy dziesięć sąsiadujących ze sobą gmin powiatu węgrowskiego: gm. Łochów, Stoczek, Korytnica, Liw, Miedzna, Wierzbno, Grębków, Sadowne, Miasto Węgrów oraz jedna gmina z powiatu sokołowskiego: Bielany. Obszar LGD to 133 083 ha i 270 miejscowości. Łączna liczba ludności zamieszkującej obszar LSR wynosi ponad 71 tys. osób.
Lata 2008-2015 to czas, kiedy Stowarzyszenie efektywnie dążyło do aktywizacji i rozwoju obszaru LSR. Pozyskano 3 416 432, 00 zł dofinansowania. Środki finansowe otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na zrealizowanie 74 projektów przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, rolników, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury i osoby poszukujące zatrudnienia. Dodatkowo LGD „Bądźmy Razem” zrealizowało dwa krajowe projekty współpracy: „Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca PATROL” i „Program Europejskich Szlaków Turystycznych i Grup Edukacyjnych PRESTIGE” o ogólnej wartości 88 356, 00 zł oraz projekt własny „Szlak przyrodniczo – ekologiczny „Doliną Liwca”, zrealizowany ze środków UE i JST Powiatu Węgrowskiego. Projekty wspierały rozwój przedsiębiorczości, aktywność zawodową mieszkańców obszaru, promowały dziedzictwo historyczne i kulturowe, edukację turystyczną, kulturalną.
W ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW 2014-2020. Wsparcie na wdrażanie operacji z poddziałania 19.2 LGD „Bądźmy Razem” do 2018 roku przeprowadzono 12 naborów, wpłynęło 151 wniosków na łączną kwotę 13 590 563, 78 zł. W pierwszym kamieniu milowym obejmującym działalność LGD w latach 2014 – 2018 ze środków naszego Stowarzyszenia utworzonych zostało 13 nowych przedsiębiorstw, a rozwiniętych 9, powstało 19 miejsc pracy. Średni poziom realizacji wszystkich wskaźników produktu zaplanowanych na ten okres wynosi 93%, co czyni Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Bądźmy Razem” jedną z najbardziej zaawansowanych na Mazowszu. Z budżetu na ten cel w wys. 9 mln zł wykorzystany zostało pond 7 mln 910 tys. zł. LGD „Bądźmy Razem” realizuje obecnie 3 projekty współpracy. Jeden z nich to projekt międzynarodowy z Litwą i partnerem krajowym LGD „Tygiel Doliny Bugu” pn. „Młodzi Lokalni Liderzy”. Dotyczy on aktywizacji młodzieży. Projekt krajowy realizowany wspólnie z LGD „Równiny Wołomińskiej” i LGD „Tygiel Doliny Bugu pt. „Rzeki atrakcyjne turystycznie” nakierowany jest na rozwój turystyki wzdłuż rzek Bug i Liwiec. Natomiast projekt „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” realizowany będzie w partnerstwie z LGD „Równiny Wołomińskiej”. Ogólna kwota tych projektów wynosi 180 tys. zł, jednak decyzją Walnego Zebrania Członków kwota ta została powiększona do 270 tys., dzięki czemu będzie można zrealizować kolejne potrzebne projekty tego typu. LGD „Bądźmy Razem” realizuje też zadania publiczne ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, m.in. „Jesteśmy Razem! Gra planszowa promująca LGD „Bądźmy Razem” (2018), „Bioróżnorodność nad Liwcem” oraz „Promowanie Dziedzictwa Kulinarnego pogranicza mazowieckopodlaskiego na obszarze LGD „Bądźmy Razem” (2019). Z kolei ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizowany jest projekt „Tezaurus nadliwiecki” poświęcony społecznej ochronie zabytków.
Stowarzyszenie systematycznie organizuje i współorganizuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi wydarzenia animacyjne, sprawuje też patronat medialny nad imprezami społeczno-kulturalnymi, patriotycznymi, turystycznymi, kulinarnymi, sportowymi, dożynkami, jubileuszami.
Przykładem są: Festyny Rodzin Zastępczych Powiatu Węgrowskiego, „Uczty pierogowe”, festyny rodzinne i szkolne, festiwale, Kongresy Turystyczne Powiatu Węgrowskiego, Piknik Kół Gospodyń Wiejskich. Od roku 2018 przy okazji takich wydarzeń przyznajemy też „Laur Kulinarny LGD „Bądźmy Razem” za wysokiej jakości lokalny produkt kulinarny”. Od marca 2016 do stycznia 2019 r. Stowarzyszenie było wydawcą lokalnego miesięcznika „Węgrowskie Bądźmy Razem”, którego ukazało się 35 numerów. Stowarzyszenia posiada własną stronę internetową oraz strony facebookowe WBR24.pl (gazety) i stowarzyszenia, które cieszą się dużą popularnością.
Dbając o stały rozwój i promocję obszaru Stowarzyszenie jest obecne na regionalnych i ogólnopolskich targach, krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, samo również jest organizatorem szkoleń, konsultacji i bezpłatnego doradztwa. Na swym koncie Stowarzyszenie ma też kilka wyróżnień. W konkursie na produkt turystyczny Powiatu Węgrowskiego w 2017 r. zdobyło I miejsce w kategorii atrakcja turystyczna np. szlak, zabytek, pomnik, park, punkt widokowy za Szlak Przyrodniczo – Ekologiczny „Doliną Liwca”. W roku 2018 LGD „Bądźmy Razem” otrzymało Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia”, przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi dla dobra i rozwoju Mazowsza oraz Medal im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich za zasługi dla Gminy Łochów. W roku 2019 Miasto Łochów z okazji swego 50-lecia uhonorowało Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” medalem „Za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców”.