INFORMACJA dla Beneficjentów

Beneficjencie, jeśli złożyłeś wniosek o płatność, pamiętaj o obowiązku poinformowania, skąd i od kogo otrzymałeś środki oraz w jakiej wysokości. Pamiętaj również aby umieścić wszystkie wymagane logotypy w informacji, tzn. na tablicy, w artykułach czy w prezentacji.  Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  O obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW możesz również przeczytać w Umowie, którą podpisałeś z Urzędem Marszałkowskim.

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr …… pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Warszawie a Beneficjentem

 przypomnienie treści umowy

§ 5  Zobowiązania Beneficjenta

18) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej;

§  10 Warunki wypłaty pomocy

  1. W przypadku:

3) niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 18 – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1% tej kwoty;