Bonus dla LGD „Bądźmy Razem”

Za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020, skuteczne wydatkowanie środków, osiągnięcie na koniec 2018 roku wskaźników przypisanych do pierwszego kamienia milowego zgodnie z zapisami umowy ramowej oraz osiągnięcie na dzień 31 sierpnia 2019 roku ponad 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego w par. 4 ust. 1, punkt 1 Umowy ramowej Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie mogło ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W związku z tym informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. aktualizacji LSR.

Formularz uwag do aktualizacji LSR, dostępny  w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz-uwag-do-aktualizacji-LSR