Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem publiczno-prywatnym. Powstaje jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działając na rzecz lokalnej społeczności, zrzeszając przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby. Jest to wiec swoista „mini agencja rozwoju lokalnego”.

*

Zasięg terytorialny LGD „Bądźmy Razem” obejmuje cały powiat węgrowski, tj. gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów oraz z powiatu sokołowskiego gminę Bielany.

*
LEADER – Inicjatywa Wspólnoty finansowana w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

*
Celem LEADER jest przede wszystkim aktywizacją społeczności wiejskich, która powinna się przyczynić do powstawania nowych miejsc pracy na wsi, w usługach związanych z rolnictwem, leśnictwem, turystyka i agroturystyka. LEADER był pierwszą inicjatywą, która wprowadziła oddolne podejście, pozwalające mieszkańcom wsi decydować o własnych sprawach. Działania podejmowane w ramach tej inicjatywy pokazują, jak wielki potencjał i kapitał istnieje na terenach wiejskich i jak bardzo ludzie mieszkający na tych obszarach chcą pracować dla rozwoju swojego terenu.