Komunikat

„Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przystępuje do prac nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania te podejmowane są w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki dla LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w trybie konkursu planowanego do przeprowadzenia w lipcu br. dla wszystkich LGD z terenu kraju. Jednym z kryteriów, jakie należy bezwzględnie spełnić, aby starać się o dodatkowe fundusze jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju o „nowe cele szczegółowe lub rozszerzony zakres celów szczegółowych lub nowe przedsięwzięcia, lub rozszerzony zakres przedsięwzięć określonych w LSR”. Aktualizacja LSR odbywa się poprzez wypełnienie Kart projektów, w których opisywane są aktualne potrzeby różnych grup Beneficjentów.

Aktywne włączenie się potencjalnych wnioskodawców w prace nad aktualizacją, LSR pozwoli na opracowanie dokumentu adekwatnego do lokalnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego obszaru.  Zwracamy się do mieszkańców obszaru  naszej LGD oraz organizacji i  instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach programu LEADER o wypełnienie poniższej „Karty projektu” i przesłanie jej drogą elektroniczną lgdbadzmyrazem@gmail.com  lub tradycyjnie do Biura LGD ul. 1-Maja 2 lokal 306, Łochów do dnia 27 czerwca br.

 Załącznik:
Karta projektu