Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

31 sierpnia 2017 r.  została zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia.

Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III Księgi Wizualizacyjnej do rozporządzenia 808/2014.

Opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD „Bądźmy Razem” i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej. Ponadto w przypadku, gdy Beneficjent posiada własną stronę internetową, to informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW powinna zostać zamieszczona tej stronie internetowej.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Jednym z elementów zamieszczanych na plakacie, bilbordzie, tablicy oraz na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taka istnieje), jest cel operacji. Przygotowując wniosek
o przyznanie pomocy należy tak skonstruować cel operacji, by w pełni oddawał przedmiot operacji, jak również był zrozumiały i niezbyt długi z praktycznego punktu widzenia.

W trakcie trwania konferencji, szkoleń, spotkań itp. Odpowiednia wizualizacja zapewniona jest również poprzez oznakowanie miejsca realizacji operacji za pomocą np. plakatów/ bilbordów/tablic, itp. oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej beneficjenta (jeśli taką posiada).

Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.

Księga wizualizacja dostępna w zakładce na stronie LGD.