OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 2/2022 (rozwój firmy)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2/2022

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków 03.01.2022 – 21.01.2022
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia

1.                  Refundacja – dla operacji rozwijającej działalność gospodarczą. Dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł; stanowiących 70% kosztów kwalifikowalnych.

2.                  Refundacja – dla operacji rozwijającej działalność gospodarczą. Dla jednej operacji suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowaną operację nie przekracza 25 tyś złotych stanowiących 70% kosztów kwalifikowanych,

–  minimalna  całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Przedsięwzięcia skierowane również do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Zakres tematyczny operacji

Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Zakres tematyczny określony jest w § 2 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej (a), rozwijanie działalności gospodarczej (c). Beneficjenci ubiegający się o wsparcie określeni są
w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi załącznikami  w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 2/2022 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym
w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryterii wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 2/2022 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 57 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 14,25 punktów.
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego

246 704,22 – kwota euro przeliczana po kursie 4,00 PLN

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku
o płatność
oraz formularza umowy
o
udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 lub SW https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr oraz na stronie LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 3 wersjach papierowych i 1 wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącznik nr 4.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ogłoszenie nr 2-2022

Załączniki do Ogłoszenia nr 2/2022

Załącznik 1 – Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 2-2022

Załącznik 2 –Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 2.2022

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 2-2022

Załącznik 4 – Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 2-2022