OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 3/2022 (odnowa i rozwój wsi)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 3/2022

Odnowa i rozwój wsi i miast.

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy, jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków 03.01.2022 –21.01.2022
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia
  1. Refundacja – dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi od 50 000, 00 zł do 200 000, 00 zł; stanowiących 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny operacji

Odnowa i rozwój wsi i miast.

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast.

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt. 6) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 3/2022 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji wstępnej operacji, weryfikacji zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyboru oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w punktach załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 3/2022, oprócz kryterium VI. Wkład własny wnioskodawcy; X. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy, (które dotyczą zakresu rozwoju działalności gospodarczej). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 42 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 10,50 punktu.
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego

178 739,13– kwota euro przeliczana po kursie 4,00 PLN
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku
o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 lub SW https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr oraz na stronie LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną
w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD)
z Oświadczeniem – załącznik nr 4. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ogłoszenie nr 3-2022

Załączniki do Ogłoszenia nr 3/2022

Załącznik 1 –Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 3-2022

Załącznik 2 –Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 3.2022

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 3-2022

Załącznik 4 – Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 3-2022