OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 4/2022 – (promocja)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 4/2022

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Termin składania wniosków 03.01.2022 – 21.01.2022
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia

Refundacja – dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi do 50 000, 00 zł; stanowiących do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, parafii i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Dla Gmin i instytucji (dla których organizatorem jest JST) kwota dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Zakres tematyczny operacji

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem. Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt. 8) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 4/2022 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji wstępnej operacji, weryfikacji zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg lokalnych kryterów wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w punktach załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 4/2022, oprócz kryterium: II. Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego  lub klimatu obszaru LSR,  VI. Wkład własny wnioskodawcy; X. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy (które dotyczą zakresu rozwoju działalności gospodarczej) 1. Miejsce realizacji operacji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 35 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 8,75 punktu.
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego  naboru 56 340,57– kwota euro przeliczana po kursie 4,00 PLN
Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku
o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 lub SW https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr

oraz na stronie LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w wersji papierowej 3 egzemplerze i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącznik nr 4. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie nr 4-2022

Załączniki do Ogłoszenia nr 4/2022

Załącznik 1 – Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 4-2022

Załącznik 2 –Załącznik 2 do Ogłoszenia nr 4.2022

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 4-2022

Załącznik 4 – Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 4-2022