OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 7/2020 (promocja)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 7/2020

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Termin składania wniosków 13.07.2020 – 30.07.2020
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia

1.    Refundacja – dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi do 50 000, 00 zł; stanowiących do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, parafii i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Dla Gmin i instytucji (dla których organizatorem jest JST) kwota dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Zakres tematyczny operacji

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem. Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt. 8) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 7/2020 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym
w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji wstępnej operacji, weryfikacji zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg lokalnych kryterów wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w punktach załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 7/2020, oprócz kryterium VI. Wkład własny wnioskodawcy; X. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy (które dotyczą zakresu rozwoju działalności gospodarczej). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 35 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 8,75 punktu.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w

ramach ogłaszanego  naboru

75 549,19 zł.

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku
o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-
rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
  
 lub SW http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_

rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html oraz na stronie LGD w zakładce Wdrażanie LSR 2014-2020 – Cel ogólny 2  www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w wersji papierowej 3 egzemplerze i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącznik nr 4. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie nr 7-2020

Załączniki do Ogłoszenia nr 7/2020

Załącznik 1 – Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 7-2020

Załącznik 2 – Załącznik 2 Procedury 7-2020

OBOWIĄZKOWE

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 7-2020

Załącznik 4 – Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 7-2020

Załącznik 5 – Klauzule RODO (dostępne w zakładkach cel 2)