OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 9/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 9/2017    dotyczy wniosków na POPULARYZACJE OBSZARU LGD „BĄDŹMY RAZEM”

Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Termin składania wniosków 11.10.2017 – 31.10.2017
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia

1.    Refundacja – dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi do 50 000, 00 zł; stanowiących do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, parafii i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Gminy i instytucje (dla których organizatorem jest JST), kwota dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Zakres tematyczny operacji

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem. Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt. 8) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 9/2017 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym
w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryterii wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w punktach załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 9/2017, oprócz kryterium VI. Wkład własny wnioskodawcy; X. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy (które dotyczą zakresu rozwoju działalności gospodarczej). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 35 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 8,75 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego

204 082,14 zł.

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku
o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

LSR, Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-
rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
  
 lub SW http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_

rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html oraz LGD w zakładce Wdrażanie LSR 2014-2020 – Cel ogólny 2  www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 3 wersjach papierowych i 1 wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącznik nr 4. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie nr 9-2017

Załączniki do Ogłoszenia nr 6/2017

Załącznik 1 – Załącznik 1 do Ogłoszenia nr 9-2017

Załącznik 2 – Załącznik nr 2 do Procedury 9-2017

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 9-2017

Załącznik 4 –Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 9-2017