Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 05.05 br. ws. działań w obliczu pandemii

Drodzy Beneficjenci,

zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2020 r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

zachowania terminu realizacji operacji,
podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
wykonywania działalności gospodarczej,
osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.