Planowany nabór małych projektów w Programie Polska-Białoruś-Ukraina w 2018 roku

Program Polska-Białoruś-Ukraina nie zwalnia tempa. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu 2018 r. Będzie on otwarty dla projektów z małym budżetem, które dotyczą wspólnego polsko-białorusko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pula konkursu wynosi 5,2 mln euro.

Mapa przedstawia obszar Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Wsparcie dla PMB dotyczyło będzie głównie działań nie inwestycyjnych, mających na celu promowanie współpracy, budowanie nowych relacji transgranicznych pomiędzy obywatelami, wymianę doświadczeń i realizację inicjatyw społecznych związanych z lokalną kulturą oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym. Wsparcie udzielane będzie wszelkim inicjatywom takim jak: wydarzenia turystyczne i kulturalne, upowszechnianie i kultywowanie wspólnych tradycji w obszarach przygranicznych, współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami i instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsięwzięcia turystyczne i kulturowe podejmowane przez organizacje pozarządowe itd. Tworzone będą sprzyjające warunki mające na celu ułatwienie nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wspólnotami.

Kwota dofinansowania może wynosić od 20 000 do 60 000 EUR.

Dofinansowanie udzielane na realizację PMB nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu. Reszta środków musi zostać zapewniona przez beneficjentów bądź też ze źródeł innych niż budżet UE. Koszty inwestycyjne (roboty, dostawy) nie mogą przekraczać 20 % wartości dofinansowania UE.

Całkowity czas realizacji PMB nie może przekraczać 12 miesięcy.

Wszystkie umowy o dofinansowanie dotyczące wdrażania PMB muszą zostać podpisane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wszystkie działania w ramach PMB muszą zostać zakończone najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

Wsparcie dla PMB dotyczyło będzie głównie działań nie inwestycyjnych, mających na celu promowanie współpracy, budowanie nowych relacji transgranicznych pomiędzy obywatelami, wymianę doświadczeń i realizację inicjatyw społecznych związanych z lokalną kulturą oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym. Wsparcie udzielane będzie wszelkim inicjatywom takim jak: wydarzenia turystyczne i kulturalne, upowszechnianie i kultywowanie wspólnych tradycji w obszarach przygranicznych, współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami i instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsięwzięcia turystyczne i kulturowe podejmowane przez organizacje pozarządowe itd. Tworzone będą sprzyjające warunki mające na celu ułatwienie nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wspólnotami.

Kwota dofinansowania może wynosić od 20 000 do 60 000 EUR.

Dofinansowanie udzielane na realizację PMB nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu. Reszta środków musi zostać zapewniona przez beneficjentów bądź też ze źródeł innych niż budżet UE. Koszty inwestycyjne (roboty, dostawy) nie mogą przekraczać 20 % wartości dofinansowania UE.

Całkowity czas realizacji PMB nie może przekraczać 12 miesięcy.

Wszystkie umowy o dofinansowanie dotyczące wdrażania PMB muszą zostać podpisane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wszystkie działania w ramach PMB muszą zostać zakończone najpóźniej 31 grudnia 2022 r.