Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja do wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek 311

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Instrukcja do Planu Ekonom. Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji

EPO_413_311-1

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Ośw. de minimis

oswiadczenie wniosk.o powiązanych jednostkach gospodarczych dot. de minimis

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności.

Ośw.-zgoda właściciela-współwłaściciela

Oświadczenie do oceny operacji przez LGD różnicowanie i mikroprzeds

Wzór gwarancji

Wzór gwarancji

Zapytanie ofertowe

Wzór zapytania ofertowego

Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc