Statut

Statut LGD BR

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/WZC/2016

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”

z dnia 02.03.2016 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zwana dalej w statucie „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych, o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 13 marca 2015 r. poz. 349), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L347/487 z 20.12.2013 r.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 378) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Węgrów.
5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
6. Stowarzyszenie, realizując cel statutowy, opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracowników.
7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
8. Stowarzyszenie posługuje się nazwą: Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”. Stowarzyszenie może także posługiwać się skrótem LGD „Bądźmy Razem” oraz nazwą i skrótem w języku angielskim.
9. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem w języku polskim: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, oraz logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków.
10. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 13 marca 2015 r. poz. 349).

ROZDZIAŁ 2
CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 2

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludności wiejskiej,
3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Bądźmy Razem”,
4) promocja obszarów wiejskich,
5) wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
7) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
8) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,
9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
11) wspieranie rozwoju edukacji,
12) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi,
13) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
14) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych, osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych bezrobociem,
15) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna,
16) upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,
17) rozwój turystyki oraz ochrona dziedzictwa regionu,
18) ochrona zdrowia i bezpieczeństwa,
19) promowanie produktów lokalnych i wyrobów regionalnych,
20) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
21) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
22) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
23) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
24) promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
25) wspieranie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
26) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD „Bądźmy Razem”,
27) prowadzenie działalności (w formie instytucji otoczenia biznesu) służącej tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
28) wspieranie działalności instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich działań statutowych.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla LGD „Bądźmy Razem”’,
2) wdrażanie innych programów operacyjnych dla Polski, które będą realizować cele statutowe Stowarzyszenia,
3) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i doradczym, w tym m.in. seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i wydawanie broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, w tym wydawanie gazety lokalnej,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5) wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i małych miast,
6) pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach LSR oraz innych programów operacyjnych, które realizują cele statutowe Stowarzyszenia,
7) opracowanie wniosków do podmiotów wspierających finansowo realizację celów statutowych Stowarzyszenia i ich wdrażanie,
8) wspieranie i promocja wolontariatu,
9) udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim
przedsiębiorstwom,
10) prowadzenie szkoleń, konkursów,
11) współpracę i pomoc dla organizacji zrzeszających społeczności wiejskie oraz grup nieformalnych,
12) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizacja wspólnych projektów dotyczących kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i edukacji,
13) wspieranie działalności bibliotek, ośrodków kultury, muzeów i świetlic wiejskich,
14) pomoc w tworzeniu, sprzedaży i promocji produktów lokalnych i regionalnych,
15) wykonywanie celów statutowych w oparciu o pozyskane środki unijne.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) wspierających,
2) honorowych.
3) zwyczajnych,

§ 5

1. Członkiem zwyczajnym może być:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem,
b) osoba prawna działająca poprzez swoich przedstawicieli, w tym jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, instytucje, organizacje społeczne i pozarządowe oraz związki wyznaniowe, które złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i popierają jego cele w podejmowaniu działań dla ich realizacji.
2. Jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, instytucje, organizacje społeczne i pozarządowe oraz związki wyznaniowe, będące członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia są reprezentowane w Stowarzyszeniu przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata na członka warunków, o których mowa w § 5 pkt. 1.
4. Kandydat na członka Stowarzyszenia, któremu Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia, może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
5. Wstępujący Członek zwyczajny określa swą przynależność do jednej z grup sektorowych: publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców.
6. Osoba zasiadająca we władzach Stowarzyszenia przestaje pełnić swe funkcje w przypadku cofnięcia jej upoważnienia przez jednostkę, którą reprezentuje lub złożenia rezygnacji.

§6

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać władzom Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie,
5) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
6) wglądu do protokołów organów Stowarzyszenia,
7) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa stowarzyszenia,
8) używania logo stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego. Wysokość wpisowego określa Zarząd w uzgodnieniu z członkiem wspierającym.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków za zgodą zainteresowanego.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:
a) uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,
b) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 11

Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:
a) brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§12

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia przez Zarząd,
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej,

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Rada.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 15

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 i 8 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami zwykłymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
3) z zastrzeżeniem § 17 ust. 3, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w tajnym głosowaniu,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) uchwalenie Statutu i jego zmian,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
11) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) uchwalanie planów finansowych,
13) przyjmowanie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu,
14) ustalanie wysokości limitu środków finansowych, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Radę członków Stowarzyszenia,
16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia bądź nieprzyjęcia do Stowarzyszenia,
17) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bądźmy Razem”,
18) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich i wpisowego na wniosek Zarządu,
19) zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru projektów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
7. Obrady i uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 8.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniejszy niż 30 minut po pierwszym terminie, jednakże uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków z zastrzeżeniem ust. 5.
9. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, stosując odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
1) termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień przypadający w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia przez Komisję Rewizyjną wniosku. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, miejscu obrad i planowanym porządku obrad listami zwykłymi lub w każdy inny skuteczny sposób gwarantujący członkom możliwość zapoznania się z tymi informacjami, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
2) we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna przedstawia porządek obrad,
3) nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków przysługują przewidziane prawem i niniejszym statutem uprawnienia Walnego Zebrania Członków.

ZARZĄD
§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i pozostałych członków.
3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zebranie Członków.
4. Pozostałych Członków Zarządu w liczbie od 5 do 11 wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprezesów oraz określa zadania pozostałych członków Zarządu,
6. Prezes Zarządu może być jednocześnie etatowym Dyrektorem Biura Stowarzyszenia.
7. Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność wyznaczony Wiceprezes, zwołuje posiedzenie Zarządu i jemu przewodniczy.
8. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
9. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołania posiedzenia na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Zarządu w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.
10. Decyzje Zarządu zapadają w formie Uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
11. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej i Rady.
12. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
5) przygotowanie propozycji wysokości składek członkowskich,
6) opracowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
7) powołanie biura stowarzyszenia,
8) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania Dyrektora i pracowników biura stowarzyszenia,
9) ustalanie regulaminu biura stowarzyszenia i nadzór nad nim,
10) przygotowanie wniosków do otrzymania środków pomocowych dla stowarzyszenia,
11) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
12) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów,
13) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania,
14) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
13. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes. Pod jego nieobecność Stowarzyszenie reprezentuje Wiceprezes.
14. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes z innym członkiem Zarządu.
15. Zarząd działa w oparciu o niniejszy statut i regulamin pracy Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, które zajmuje się pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
2. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.
3. Warunki zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia określa Regulamin Organizacyjny Biura.
4. Dyrektor biura jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników Biura.
5. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 19

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu i Rady.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) kontrola rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz składanie opinii w tym zakresie,
3) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
8. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut i Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

RADA
§ 20

1. Rada Stowarzyszenia liczy od 11 do 15 członków Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem” wybieranych i odwoływanych w głosowaniu tajnym spośród członków Stowarzyszenia.
2. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
3. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.
4. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Zarządu, wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
5. Przewodniczący Rady lub podczas jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
6. Rada Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb.
7. Przewodniczący ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu.
8. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu z głosem doradczym (bez prawa do głosowania uchwał Rady) lub w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa,
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również inni zaproszeni goście lub eksperci z głosem doradczym.
10. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
11. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne.
12. Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Rady, w tym sporządzenie protokołu zapewnić ma Prezes w ramach funkcjonującego Biura Stowarzyszenia.
13. Przewodniczący Rady lub inny członek Rady w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
14. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem,
2) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
3) powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.
15. Rada działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 21

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Dokumenty nierodzące skutków finansowych podpisuje Prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes.
5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa Prezes lub Wiceprezes z innym członkiem Zarząd.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 22

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
3. W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
Andrzej Suchenek