Szkolenia z LGD-ami

W ostatnim czasie prowadzone są telekonferencje LEADER dla LGD-ów z Mazowsza organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tematami telekonferencji są:

* Instrumenty wsparcia beneficjenta w związku z COVID 19

* Najczęstsze błędy/braki we wnioskach o przyznanie pomocy i biznesplanach składanych w ramach PROW 2014-2020 w poddziałaniu 19.2

* różnice kursowe,

* omówienie wytycznych nr 7/1/2020

* okres przejściowy – wsparcie przygotowawcze,

* prognozowany nowy okres programowania,

* Smart Villages – wioski tematyczne,

* poddziałania dot. 19.2 – w związku z covid19 podpisanie nowych  umów i aneksów,

* poddziałania dot. 19.3 – realizacja projektów, wydłużenie okresu  realizacji,

* poddziałania dot. 19.4 – warsztat refleksyjny, raport ewaluacyjny,  budżet.