Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna

Art. 52-53 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2) usług dla ludności;

3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7) usług transportowych;

8) usług komunalnych;

9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10) magazynowania lub przechowywania towarów;

11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

które mają zastosowanie do tej operacji;

3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości

należącej do:

– gminy wiejskiej, albo

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców, albo

– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców;

Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.

4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem,

zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą

nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;

5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo

rozwijanej działalności nierolniczej.

Beneficjent

Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji (kosztów netto).