Podsumowanie naborów 2016/2017 w LGD

Nabory przeprowadzone w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

I Nabór od 24.10.2016  do 22.11.2016

Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Ogłoszenie nr 1/2016

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 1 620 000,00 zł.

Wpłynęło 38 wniosków na ogólną kwotę – 4703 983,82 zł.

Zostało wybranych: 14 wniosków do realizacji mieszczących się w limicie dostępnych środków.

17 wniosków znajduje się na liście wniosków oczekujących na realizację niemieszczących się w limicie dostępnych środków.

7 wniosków odpadło nie przeszło weryfikacji wstępnej.

Ogłoszenie nr 2/2016

Cel szczegółowy 1.2 Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 360 000,00 zł.

Wpłynęło 3 wnioski na ogólną kwotę – 150 000,00

Wszystkie 3 przeszły pozytywnie ocenę i zostały przesłane do finansowania.

II Nabór od 27.12.2017 do 25.01.2017

Cel ogólny 2 Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców

Ogłoszenie nr 1/2017

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 2 205 000,00 zł.

Wpłynęło 21 wniosków na ogólną kwotę – 2 873 826,17 zł.

Zostało wybranych: 15 wniosków do realizacji na ogólną kwotę 2 167 701,17 zł.

3 wnioski znajduje się na liście wniosków oczekujących na realizację niemieszczących się
w limicie dostępnych środków na ogólną kwotę 404 405,00 zł.

3 wnioski zostały wycofane przez beneficjentów na ogólną kwotę 301 720,00 zł.

Ogłoszenie nr 2/2017

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Zasoby kultury.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 472 500,00 zł.

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę – 442 776,50 zł.

Wszystkie wnioski (6) zostały wybrane do finansowania.

Ogłoszenie nr 3/2017

Przedsięwzięcie: 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 472 500,00 zł.

Wpłynęło 10 wniosków na ogólną kwotę – 403 417,86 zł.

Wszystkie wnioski (10) zostały wybrane do finansowania.