OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 6/2020 (premia)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 6/2020

Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Termin składania wniosków 13.07.2020 – 30.07.2020
Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

ul. Piłsudskiego 23, III piętro; 07-100 Węgrów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Forma wsparcia 1.      Premia – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi 100 000,00 zł.
Zakres tematyczny operacji

Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Zakres tematyczny określony jest w § 2 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej (a), rozwijanie działalności gospodarczej (c). Beneficjenci ubiegający się o wsparcie określeni są
w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Warunki udzielania wsparcia

 

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi załącznikami  w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Spełnienie warunków weryfikacji wstępnej, zgodność operacji z LSR, zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020, uzyskanie minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 6/2020 oraz w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym
w Ogłoszeniu.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryterii wyborów oraz uzyska minimalną liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 6/2020. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 37 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 9,25 punktów.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy; uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Limit dostępnych środków w

ramach Ogłaszanego

1 000 000,00 zł

Informacje o miejscu

udostępnienia LSR, formularza

wniosku o udzielenie wsparcia,

formularza wniosku
o płatność

oraz formularza umowy
o

udzielenie wsparcia:

LSR,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbadzmyrazem.pl.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz
z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/
poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-
rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
  
 lub SW http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_

rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html oraz LGD w zakładce Wdrażanie LSR 2014-2020 – Cel ogólny 1  www.lgdbadzmyrazem.pl.

Sposób składania wniosku:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Bądźmy Razem” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w 3 wersjach papierowych i 1 wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (płyta CD) z Oświadczeniem – załącznik nr 4.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ogłoszenie nr 6.2020

Załączniki do Ogłoszenia nr 6/2020

Załącznik 1 – Załącznik 1 do Ogłoszenia 6.2020

Załącznik 2 –Załącznik 2 Procedury 6.2020

OBOWIĄZKOWE

Załącznik 3 – Załącznik 3 do Ogłoszenie nr 6.2020

Załącznik 4 – Załącznik 4 do Ogłoszenie nr 6.2020

Załącznik 5 – Klauzule RODO (dostępne w zakładkach cel 1)