loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zebranie Rady – dot. złożonych protestów

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, informuje iż dnia 27.01.2017 r. /piątek/o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Rady w biurze LGD „Bądźmy Razem” dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów.
Harmonogram zebrania:
1. Przyjęcie Protestów od Biura LGD.
2. Rozpatrzenie złożonych protestów.
3. Podjęcie decyzji dot. złożonych Protestów.
4. Sprawy różne.
Z poważaniem, 
Przewodniczący Rady 
Hubert Boguta

INFORMACJA

Dotyczy Ogłoszenia nr 3/2017 na Przedsięwzięcie 2.3.1. Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem

Składający wniosek może ubiegać się o dofinansowanie do 50 000,00 zł lecz ogólna kwota projektu nie może być niższa niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 pkt. 1 ppkt. 6 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1570).

KOMUNIKAT

Przypomnienie o NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM, niezbędnym dla każdego potencjalnego wnioskodawcy

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

numer można również uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie, ul. Podlaska 1 .

Ankieta monitorująca

Realizując obowiązek wynikający z § 5 ust. 23 pkt 2 umowy ramowej udostępniamy beneficjentom ankietę monitorującą dot.

Oceny efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”

Ankieta znajduje się na stronie internetowej pod napisem „ANKIETA”

Ankieta jest anonimowa. Zachęcamy do wypełnienia.

Wzór wniosku o zaliczkę dla Beneficjenta

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczkę:

 Wniosek o zaliczke.pdf

 Wniosek o zaliczke_.xls

2) Instrukcja do wniosku:

 Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczke.pdf

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

 Wzór gwarancji zaliczkowej.pdf

 Wzór gwarancji zaliczkowej.xls

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress