Protokół z Zebrania Rady z dn. 22.05.2023 r

Protokół z Zebrania Rady z dn. 22.05.2023 r. dotyczący:

  • zaopiniowania zmian do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
  • powtórnej oceny wniosku beneficjenta,
  • wydanie opinii dla beneficjenta

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół Protokół Rady z dn 22.05.2023

Uchwała Uchwała 395-R-2023

Lista Lista operacji wybranych

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 31 maja 2023 r. (środa) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” o godzinie 16:00, (II termin 16:30) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5. Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia obowiązkowa w związku z uchwaleniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027.

Porządek zebrania na WZC Program WZC

Zaproszenie do indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania LSR na lata 2021-2027

Zaproszenie do indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania LSR na lata 2021-2027

W związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027
STOWARZYSZENIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BĄDŹMY RAZEM”
ZAPRASZA
mieszkańców gmin: Bielany, Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasta Węgrów
w tym działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, OSP, KGW i innych NGO,
jednostek edukacyjnych (szkól, przedszkoli, żłobków) oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, a także przedsiębiorców i rolników

DO    INDYWIDUALNYCH    KONSULTACJI    W  STOWARZYSZENIU – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BĄDŹMY RAZEM”
ul. Piłsudskiego 23 (III piętro), 07-100 Węgrów

Państwa propozycje, pomysły, potrzeby i inicjatywy będą bardzo pomocne przy budowie poszczególnych elementów strategii,
w tym określaniu działań, przedsięwzięć, celów, planu finansowego czy wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze LGD, telefonicznego: 505 100 035 lub za pośrednictwem e-mail: lgdbadzmyraem@gmail.com, konsultacje potrwają do 26 maja 2023 r.

Strategia LGD „Bądźmy Razem” będzie finansowana z dwóch programów w, tj.:

Planu Strategicznego dla WPR oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027
i będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów oraz wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania do 2027 roku.

Ponadto, na naszej stronie została umieszczona karta pomysłu.

Projekty – Wytycznych w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/R (RLKS)

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

komponent Zarządzanie LSR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-zarzadzanie-lsr

komponent Wdrażanie LSR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-zwrotu-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-wdrazanie-lsr

Wytyczne obejmują następujące zagadnienia:

  • warunki przyznawania i wypłaty pomocy;
  • formę, w jakiej przyznawana jest pomoc, oraz wysokość pomocy;
  • zobowiązania beneficjenta.

Dni Powiatu Węgrowskiego

Serdecznie zapraszamy jako Partnerzy 28 maja br. na Dni Powiatu Węgrowskiego , które odbędą się na Rynku Mariackim w Węgrowie