loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CEL OGÓLNY 1 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MIESZKAŃCÓW

1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców
1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

18 marca 2017 r. został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjencidziałań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Jak zdobyć login i hasło do Portalu Ogłoszeń ARiMR?

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/8635-jak-zdobyc-login-i-haslo-do-portalu-ogloszen.html

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 2/2016

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2/2016

Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.2 Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 1/2016

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 1/2016

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu. Czytaj dalej

Formularze wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub jej rozwinięcia

1.1.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (.pdf) – otworz

Następne dokumenty wypełniają Państwo po wyborze złożonego wniosku do realizacji, który został oceniony przez Radę LGD oraz zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

1.1. + 1.2.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (.pdf) – otworz

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

Następne dokumenty wypełniają Państwo po wyborze złożonego wniosku do realizacji, który został oceniony przez Radę LGD oraz zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

Cel ogólny 1. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1.  Nowe innowacyjne źródła dochodu.

W tym działaniu beneficjent będzie mógł otrzymać premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc będzie skierowana do osób fizycznych chcących założyć własną firmę. W ramach wsparcia możliwe będzie sfinansowanie kosztów przygotowania stanowiska pracy. Pomoc dostępna będzie na szkolenia lub kursy podnoszące kompetencje beneficjentów zamierzających otworzyć własny biznes. Pomoc wypłacana będzie w formie ryczałtowej premii w wysokości 100 tys. zł na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych określonych w biznes planie projektu. Priorytetowo oceniane będą operacje skierowane do osób zidentyfikowanych, jako defaworyzowane na rynku pracy, takich jak młodzież osoby poniżej 24 roku życia, osoby powyżej 45 roku życia oraz kobiety, wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Przedsiębiorcy już funkcjonujący na rynku będą mogli otrzymać pomoc na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa w kwocie do 200 tys. zł, do 70% kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku i biznes planie. Pomoc wypłacana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę.

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym przedsiębiorcy.

Celem wsparcia będzie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Przedmiotem działań będzie pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze ochrony środowiska lub turystyki. W ramach działania możliwe będzie otrzymanie wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych wskazanych w projekcie, z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania skierowanego do przedsiębiorców nie będzie mógł przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć w tym działaniu przez jednostki sektora finansów publicznych. W ramach przedsięwzięcia realizowana będzie aktywizacja społeczno zawodowa, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i wdrażanie społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska przyrodniczego. Realizowane będą mogły być działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. Wsparcie polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 tys. zł na projekt.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress