Informacja – zatwierdzona Wytyczna szczegółowa w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Informujemy, że MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR:

*warunki przyznawania pomocy;

*rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;

*warunki realizacji operacji;

*formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;

*warunki wypłaty pomocy;

*zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-dla-interwencji-i131-leaderrozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks–komponent-wdrazanie-lsr?fbclid=IwAR2G3lG07IFTE4u4qXp5h_wAKT7uSpwwkMno8CN_xB5uS2BmBi57mu9U26Y