Konsultacje społeczne dot. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027

 

 

W związku z nową perspektywą dotyczącą Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 oraz wywiązując się z zobowiązań podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” poddaje nw. dokumenty konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 05.02.2024r. do godz. 15.00.
Do pobrania:

Formularz uwag – Formularz-uwag

1.   Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami

Procedura oceny i wyboru

Załącznik nr 1 Karta oceny wniosku o wsparcie

załącznik nr 2 Deklaracja poufności i bezstronności.docx

załącznik nr 3 Rejestr interesu członków Rady

załącznik nr 4 Pismo P1 wzywające do złożenia wyjaśnień lub uzup.

załącznik nr 5 Pismo P2 do wnioskodawcy dot. wyniku operacji

załącznik nr 6 Karta protestu

załącznik nr 7 Pismo P3 wezwanie do uzupełnienia protestu

załącznik nr 8 Pismo P4 do wnioskodawcy dot. pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia

załącznik nr 9 Pismo P5 zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego

2. Procedura ustalania kryteriów

Procedura ustalania kryteriów

Kryteria wyboru operacji